Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 11. Một điện trở R được mắc vào một nguồn điện có suất điện động 𝛏, điện trở trong r tạo thành một mạch kín. Công suất mạch ngoài cực đại khi

Loading...

A.IR=𝛏     B.Pr=𝛏r     C.R=r     D.R=r/2

Câu 12. Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động 𝛏=3V, điện trở trong r=1Ω, mạch ngoài là một biến trở R. Thây đổi R để cong suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại đó bằng

A.1W     B.2,25W     C.4,5W     D.9W

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu II.13, II.14

Hai nguồn có suất điện động 𝛏1=𝛏2=𝛏, điện trở trong R1 ≠R2. Biết công suất lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài lần lượt là P 1=20W và P 2=30W. Công suất lớn nhất mà cả hai nguồn đó cung cấp cho mạch ngoài khi:

Câu 13. Hai nguồn đó ghép nối tiếp là

A.84W     B.8,4W     C.48W     D.4,8W

Câu 14. Hai nguồn đó ghép song song là

A.40W    B.45W     C.50W     D.55W

Câu 15. Cho mạch điện như hình II.6, bỏ qua điện trở của dây nối, biết R1=0,1Ω, r=1,1Ω. Để công suất tiêu thụ điện trên biến trở R đạt cực đại thì R phải có giá trị bằng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

A.1Ω     B.1,2Ω

C.1,4Ω     D.1,6Ω

Câu 16. Dùng một nguồn điện để thắp sang lần lượt hai bong đèn có điện trở R1=1Ω và R2=4Ω, khi đó công suất tiêu thụ của hai bong đèn đó như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là

A.1Ω     B.2Ω     C.3Ω     D.4Ω

Câu 17. Một nguồn điện có suất điện động 𝛏=6V, điện trở trong r=2Ω, mạch ngoài có biến trở R. Thay đổi R thì thấy khi R=R1 hoặc R=R2, công suất tiêu thụ ở mạch ngoài không đổi và bằng 4W. R1 và R2 có giá trị

A.R1=1Ω ; R2=4Ω     B. R1= R2=2Ω

C. R1=2Ω ; R2=3Ω     D. R1=3Ω ; R2=1Ω

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu II.18, II.19

Cho mạch điện như hình II.7, bỏ qua điện trở của dây nối, cho 𝛏=5V, r=1Ω, R1=2Ω

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 18. Để công suất tiêu thụ điện trên biến trở R đạt cực đại thì R có giá trị bằng

A.1Ω     B.0,5Ω

C.1,5Ω     D.2/3 Ω

Câu 19. Công suất tiêu thụ điện cực đại trên R có giá trị bằng

A.36W     B.21,3W     C.31,95W     D.4,16W

Câu 20. Cho mạch điện như hình II.8, bỏ qua điệ trở của dây nối. Biết R1=30Ω, R2=60Ω, R3=40Ω. Khi kim điện kế chỉ số 0, R4 có giá trị là

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

A.60Ω     B.70Ω

C.80Ω     D.45Ω

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án C B C C B B A D D C

Câu 11:C

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 12:B

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 13:C

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 14: C

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 15: B

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 16: B

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 17: A

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 18: D

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Câu 19: D

Pmax=4,16W

Câu 20: C

Khi IA=0 ta có mạch ngoài là mạch cầu cân bằng nên:

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Chương 2 (phần 2)

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm