Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II (tiếp theo) Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 6,4 gam SO2 vào V ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được 11,5 gam muối. Giá trị của V là A. 200   B. 250   C. 150   D. 275 Câu 14: Khí … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II Câu 1: 31,18 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp nhau, MX < MY) tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 57,34 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Ôn tập học kì II

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học. B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng tahis cân … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 38: Cân bằng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 38: Cân bằng hóa học Câu 1: Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k) ; ΔH < 0 Cho các biện pháp: Tăng nhiệt độ; Tăng áp suất chung của hệ phản ứng; Hạ nhiệt độ; Dùng thêm chất … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 38: Cân bằng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học Câu 1: Chuẩn bị hai ống nghiệm như sau: Ống (1) chứa 3 gam dung dịch HCl 18%. Ống (2) chứa 9 gam dung dịch HCl 6%. Cho đồng thời vào mỗi ống nghiệm … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học Câu 1: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 3,36 ml khí O2 (đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là A. … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 10 Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học