Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit cacboxylic Câu 1: Công thức chung của anđehit không no, có một liên kết đôi, đơn chức, mạch hở là A. CnH2nO.      B. CnH2n-2O. C. CnH2n+2O.      D. CnH2n-4O. Câu 2: Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 46: Luyện tập: Andehit – Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Kiểm tra học kì 2 (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Kiểm tra học kì 2 (tiếp) Câu 21: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3,K2SO4. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 3.   B. 5.   C. 4.    … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Kiểm tra học kì 2 (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2 (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2 (tiếp) Câu 11: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, (CaNO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo kết tủa là A. 6.  B. 5.   C. 7.   D. 4. Câu 12: Chia hỗn … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2 (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2 Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm hai anđehit no, mạch hở thu được số mol nước bằng đúng số mol hỗn hợp X đã phản ứng. Mặt khác khi cho 0,25 mol hỗn hợp khí X … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài Kiểm tra học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Ôn tập học kì 2 (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Ôn tập học kì 2 (tiếp) Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm HCOOH, C2H5OH và CH3COOH, sau phản ứng thu được 2,20 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Nếu nhỏ từ từ dung dịch Na2CO3 0,50M vào 0,30 mol hỗn hợp … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Ôn tập học kì 2 (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Ôn tập học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Ôn tập học kì 2 Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrat. Khí X là A. NO.  B. NO2.  C. N2O.   D. N2. Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Ôn tập học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic Câu 1: Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH? A. Dùng quỳ tím, sau đó dùng NaOH. B. Dùng dung dịch AgNO3 trong … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic (tiếp) Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2 và z mol H2O (với z = y – x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2. Tên gọi … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic Câu 1: Số đồng phân axit ứng với công thức C4H8O2 là A. 2.  B. 3.   C. 4.   D. 6. Câu 2: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là A. CnH2nO2.   B. CnH2n+2O2. C. CnH2n+1O2.    D. CnH2n-1O2. Câu 3: … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 44: Andehit

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 44: Andehit Câu 9: Cho 3,6g anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra … Read moreBài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 44: Andehit