Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Độ ẩm của không khí

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Độ ẩm của không khí Câu 1: Ở nhiệt độ 30oC, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí lần lượt là 24,24 g/m3 và 30,3 g/m3. Độ ẩm tương đối của không khí khi đó là     A. 80%.      … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Độ ẩm của không khí

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Ôn tập cuối chương 7

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Ôn tập cuối chương 7 Câu 1: Thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở nhiệt độ 20oC. Cho hệ số nở dài của thép là 15.10-6K-1. Để đảm bảo thanh dãn nở tự do khi nhiệt độ của thanh có thể lên tới nhiệt … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Ôn tập cuối chương 7

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Sự chuyển thể của các chất

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Sự chuyển thể của các chất Câu 1: Điều nào sau đây không đúng?     A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng.     B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Sự chuyển thể của các chất

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng Câu 1: Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng không có đặc điểm     A. có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.   … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn Câu 1: Một vật rắn hình trụ có chiều dài ban đầu lo, hệ số nở dài α. Gọi Δt là độ tăng nhiệt độ của thanh, độ tăng chiều dài của vật được tính bằng công thức Câu 2: … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Sự nở vì nhiệt của vật rắn

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình Câu 1: Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion)     A. dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng.     B. đứng yên tại những vị trí xác định.     … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Ôn tập cuối chương 6

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Ôn tập cuối chương 6 Câu 1: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố     A. khối lượng của vật.     B. vận tốc của các phân tử tạo nên vật.     C. khối lượng của từng phân tử tạo nên … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Ôn tập cuối chương 6

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học Câu 1: Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là     A. ΔU = A + Q.   B. Q = ΔU + A     C. ΔU = A – Q.   D. Q = … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Nội năng và sự biến thiên nội năng

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 10 Nội năng và sự biến thiên nội năng Câu 1: Tìm phát biểu sai.     A. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác     B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt … Read moreBài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 10 Nội năng và sự biến thiên nội năng